BROD-TURIST d.o.o.

Turistička agencija

Trg pobjede 30, 35000 Slavonski Brod

ID kod HR-AB-35-050000048

TEL:035/445-765, FAX:035/448-594,  

www.brod-turist.hr

e-mail: brod-turist@sb.t-com.hr

 

OPĆI UVJETI PUTOVANJA

1. SADRŽAJ PUTOVANJA

Turistička  agencija Brod-Turist d.o.o. (dalje: turistička agencija) jamči provedbu programa putovanja koji ste primili. Sadržaj putovanja turistička agencija će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično).

2. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici turističke agencije kao i u poslovnicama agencija koje ona ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.

 a) Prilikom prijave za paket aranžman putnik, odnosno njegov staratelj potpisuje ugovor  o putovanju s agencijom te je dužan cijenu paket aranžmana uplatiti najkasnije 7 dana prije polaska na put ili sukladno planu otplate koji je sastavni dio ugovora o putovanju.

 b) Za izlet putnik je dužan najkasnije 48 sati prije izleta uplatiti 100% cijene.

 c) Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Turistička agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, turistička agencija će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

 d) Ukoliko gost na nekom od prodajnih mjesta turističke agencije rezervira smještaj koji će početi koristiti isti dan i koji će u cijelosti uplatiti u objektu smještaja, turistička agencija će za trošak rezervacije naplatiti, ukoliko ugovorom sa smještajnim objektom nije  drukčije određeno, naknadu u visini od 40,00 kuna po rezervaciji. Na temelju uplaćene  naknade za rezervaciju gost će primiti pisanu potvrdu rezervacije koja sadrži sve neophodne podatke o smještaju.

3. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA

Sadržaj putovanja uključuje sve što je turistička agencija  navela u programu putovanja.

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu putovanja. Cijene putovanja su objavljene u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.

Turistička  agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i slično) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znala ni mogla znati.

Turistička  agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije 20 dana prije početka putovanja.  Za povišenje cijene paket aranžmana do 8 % nije potrebna suglasnost putnika (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). Putnik u slučaju povećanja cijene ima pravo raskunuti ugovor bez otkaznih troškova.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i drugo opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i drugih pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju turističku agenciju u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. PROMJENA PROGRAMA

Turistička  agencija ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1. ovih općih uvjeta). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret turističke agencije.

Ako turistička agencija prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena) bez odgađanja će o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu izmijenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana od primitka obavijesti turističke agencije prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu,  Turistička agencija se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, te se time putnik odriče svih potraživanja prema turističkoj agenciji iz osnova prvotnog ugovora. Ako turistička agencija nakon početka putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, zbog izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ni otkloniti, može uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor, u kojem slučaju se putnik odriče prava na potraživanja od turističke agencije za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Ako turistička agencija nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, turistička agencija će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s tim suglasan, te mu naknaditi eventualnu štetu koju je pri tome pretrpio.

6. PRAVO PUTNIČKE AGENCIJE NA OTKAZ

Turistička  agencija može otkazati putovanje potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a nastup kojih u vrijeme objave i prodaje programa turističkoj agenciji bi bio opravdanim razlogom da se program ne objavi i ne prima prijave putovanja.

Turistička  agencija može također otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodan broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja turistička agencija objavljuje minimalan broj putnika. Turistička  agencija  je dužna sve putnike izvijestiti o otkazu najmanje:

– 20 dana prije početka paket aranžmana,

– 48 sata prije početka  izleta te im  vratiti cjelokupni uplaćeni iznos putovanja.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pisanim putem. Datum pisanog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

 Za paket aranžmane obračun će se vršiti prema sljedećoj ljestvici:

-U slučaju odustanka najkasnije 11 dana prije izvršenja putovanja,  staratelj/roditelj/putnik dužan organizatoru uplatiti 10 % ukupne cijene paket-aranžmana. 

-U slučaju odustanka roditelja/putnika/korisnika najranije 10 dana, a najkasnije pet dana prije izvršenja putovanja,  staratelj/roditelj/putnik dužan organizatoru uplatiti 50 % ukupne cijene paket-aranžmana.

-U slučaju odustanka roditelja/putnika/korisnika najranije 4 dana, a najkasnije do polaska, staratelj/roditelj/putnik je dužan organizatoru uplatiti 100 % ukupne cijene paket-aranžmana. 

U slučaju izvanrednih okolnosti i uz predočenje adekvatnih dokaznih materijala roditelj/staratelj/korisnik  može odustati bez naplate gore navedene odustatnine. 

Prilikom otkazivanja izleta do 48 sati prije njegovog početka turistička agencija naplaćuje 10% cijene izleta, a u slučaju otkazivanja u kraćem roku 100 % cijene izleta.

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, turistička agencija će zadržati cjelokupni naplaćeni iznos putovanja.

8. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE

Turistička agencija je dužna:

– brinuti se o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog stručnjaka te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno  pravilima struke i običajima u turizmu,

– putniku pružiti sve navedene usluge,

– upoznati putnika  sa izvorima informacija o zemlji u koju putuje i mišljenjem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske o stupnju rizičnosti putovanja u izabranu zemlju.

– voditi knjigu žalbi u svakoj svojoj poslovnici u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Turistička  agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1. ovih općih uvjeta ) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

9. OBVEZE PUTNIKA 

Putnik je dužan:

– posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna   viza, turistička agencija može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Turistička agencija ne jamči ishođenje viza,

– cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju turističku agenciju  te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7. ovih općih uvjeta,

– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,

– pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri,

– pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije,

– prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku turističke agencije  predočiti dokument o plaćenom aranžmanu

 (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana, izletničku kartu ).

 U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara turističkoj agenciji za počinjenu štetu.

10. PRTLJAGA

Kod prijevoza zrakoplovom putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo na 2 komada prtljage i skije ili snowboard. Nije dopušteno nositi sanjke ili bob. Obveza je 

putnika voditi brigu o svojim osobnim stvarima unesenim u kabinu autobusa  i kod svakog napuštanja ponijeti ih sa sobom.

Turistička agencija  nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili otuđenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u  smještajnom objektu, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

11. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu turistička agencija je dužna ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem.

Turistička  agencija je dužna  upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, a koji putnička agencija ima zaključen s Croatia osiguranjem d.d.

12. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE

Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, turistička agencija će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i slično), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pisani prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; turistička agencija neće primiti u postupak grupne prigovore.

 Postupak u svezi s prigovorom:

– odmah, na samome mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika turističke agencije, a ako istog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom turističke agencije  i izvršiteljem usluga u dobroj vjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti se na istu obvezuje odgovoriti.

– ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije  ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu te po jedan potpisani primjerak zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe turističke agencije.

– najkasnije 5 dana po povratku s putovanja putnik predaje pismeni prigovor turističkoj agenciji na adresi: Brod-Turist d.o.o. Turistička agencija, Trg pobjede 30, 35000 Slavonski Brod. U postupak će se primati samo potpuno dokumentirani prigovor primljen u ostavljenom roku i potpisan po ovlaštenoj osobi iz prethodnog stavka ove točke s eventualnim prilozima (računi za dodatne troškove i slično).

– Turistička agencija će se pismeno očitovati  na tako primljeni  prigovor u roku 15 dana po primitku istog. Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.

– Turistička agencija i putnik će eventualno nastali spor nastojati riješiti sporazumno a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Slavonskom Brodu. Mjerodavno pravo bit će hrvatsko pravo.

14. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Turistička agencija će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznala o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu kao ni imena njegovih suputnika. Turistička  agencija neće davati osobne podatke putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela vlasti.

15. OSIGURANJE JAMČEVINE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

16. ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio izletničke karte i ugovora koji putnik sklapa s turističkom agencijom  odnosno turističkom agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine programe. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovi „Opći uvjeti  putovanja“ stupaju na snagu 02.09. 2019. godine. 

U Slavonskom Brodu, 02.09. 2019.

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            Direktor

         Mario Pejić, univ.spec.oec.

Opći uvjeti

Tvrtka

 

 

Trg Pobjede 30

35000 Slavonski Brod

Radno vrijeme:

pon-pet: 7:30+19:30

sub: 7:30-19:30

nedjeljom: ne radimo

Most Wanted Ruah Design